Giới thiệu

Trường Mẫu giáo xã Nhơn Thọ được thành lập vào tháng 12 năm 1982, đến năm 1998 có Quyết định thành lập Trường Mẫu giáo dân lập Nhơn Thọ theo Quyết định số 10/QĐ-TCCB ngày 20/8/1998. Trường Mẫu giáo dân lập Nhơn Thọ được chuyển sang trường Mẫu giáo bán công xã Nhơn Thọ theo Quyết định số: 565/QĐ-UB ngày 25/01/2005 của UBND huyện An Nhơn. Từ tháng 3/2014 trường chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập theo Quyết định số 607/QĐ-UBND thị xã An Nhơn và đổi tên trường thành trường Mẫu giáo xã Nhơn Thọ.